previous back next   6/16/05
we took a ferry to rangitoto island

rangitoto1